Get Adobe Flash player

Pomoc społeczna

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych zgodnie z art. 50 ust.1-7 ustawy o pomocy społecznej przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób , a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie , która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje usługi na wniosek zainteresowanego.

Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego ustala się zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych.

Zakres świadczonych usług opiekuńczych łączny ich czas oraz wysokość odpłatności, ustala się w drodze decyzji na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan zdrowia zainteresowanego, wywiadu środowiskowego, oraz w miarę potrzeby wywiadu alimentacyjnego, a także innych dokumentów zebranych w toku postępowania

Przy ustalaniu wymiaru godzin usług opiekuńczych uwzględnia się w szczególności:

 

  1. rodzaj schorzenia i sprawność fizyczną,
  2. warunki mieszkaniowe,
  3. sytuację rodzinną i materialną,
  4. uwarunkowania środowiskowe,
  5. wydolność opiekuńczą rodziny.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Teraz na stronie

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Najnowsze galerie

Znajdź na stronie