Get Adobe Flash player

Pomoc Środowiskowa

 

Cele działania:

 

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

- praca socjalna,

- dożywianie dzieci,

- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

- współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

 

Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Cele programu:

 

Wydawanie posiłków w naturze w stołówkach przy szkołach na terenie miasta i gminy Chocianów ilości 1 posiłek dziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych lub w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki w szkole poza terenem Chocianowa w stołówkach tych szkół w dni nauki w szkole; lub przyznanie świadczenia pieniężnego na zakup żywności.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
Pomoc w formie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowana jest w postaci wydania decyzji administracyjnej uprawniającej do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Teraz na stronie

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Najnowsze galerie

Znajdź na stronie