Get Adobe Flash player

Pomoc środowiskowa

 

Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy w szczególności:

1. Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców Chocianowa w zakresie pomocy społecznej oraz ewidencjonowanie grup społecznych wymagających pomocy.

2. Opracowanie, realizacja i współuczestnictwo we wdrażaniu gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
3. Świadczenie pracy socjalnej.
4. Udzielanie specjalistycznego poradnictwa, w szczególności, prawnego i rodzinnego.

5.Świadczenie interwencji kryzysowej na rzecz osób i rodzin w celu zapobiegania lub złagodzenia występujących dysfunkcji, w szczególności w rodzinach dotkniętych przemocą.

6. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.

7. Sporządzanie wywiadów środowiskowych.

8. Kwalifikowanie do uzyskania świadczeń z zakresu zadań własnych gminy w postaci:

1) schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

2) zasiłków okresowych,

3) zasiłków stałych,

4) zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych,

5) zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
6)zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

7) zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,

8) opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

9) usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,

10) dożywiania dzieci,

11) sprawiania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

12) kierowania do domów pomocy społecznej,

13) pomocy rzeczowej,

14) innych świadczeń wynikających z rozeznanych potrzeb osoby lub rodziny.

9. Kwalifikowanie do uzyskania świadczeń z zakresu zadań zleconych gminie w postaci:

      1) opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
2)specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.

10. Przekazywanie organom odwoławczym akt spraw osób odwołujących się od decyzji administracyjnych.

11. Sprawowanie kontroli w zakresie wykorzystania przez świadczeniobiorców przyznanych środków.

12. Obsługa programu do ewidencji podopiecznych.

13. Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

14. Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej.

 
Decyzje administracyjne, w sprawach określonych w pkt. 8 i 9 sporządza Sekcja Świadczeń, stanowiąca integralną część Działu Pomocy Środowiskowej.
Do zadań sekcji świadczeń należy ponadto:
1. Sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń pieniężnych,

2. Wydawanie zleceń na sprawianie pogrzebu,

3. Wydawanie skierowań na pobyt w schroniskach i noclegowniach,

4. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem osób do domów pomocy społecznej,

5. Kontroli merytorycznej rachunków i faktur z zakresu zadań działu,

6.Sporządzania sprawozdań z przyznanej pomocy i o wykorzystanych środkach finansowych oraz monitorowania wydatków na podstawie wydanych decyzji,

7. Obsługi programu do ewidencji podopiecznych,

8. Wydawania podopiecznym decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z zakresu pomocy społecznej,

9. Prowadzenia rejestru wydanych decyzji,

10.Przygotowywania i wydawania indywidualnych zaświadczeń z zakresu udzielanych przez Ośrodek świadczeń,

11. Załatwianie spraw dla podopiecznych związanych z posiłkami,

12. Współpracy ze szkołami, przedszkolami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi organami w zakresie wykonywanych zadań.

 


Pracownicy i kontakt:

mgr Lucyna Wojtyła - podinspektor ds. świadczeń pomocy społecznej
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pokój nr 7
tel. 76 8185 151 wewn. w poł. ton. 25
Czas pracy 7:30 – 15:30.


Pracownicy socjalni

Ewa Biłas – Starszy specjalista pracy socjalnej
Elżbieta Chrzanowska – Starszy specjalista pracy socjalnej 

Pokój nr 6
tel. 76 8185 151 wewn. w poł. ton. 29
Czas pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7:30 do 15:30, w tym praca w terenie od 11:00 do 15:30; we wtorki 8:00 – 16:00 (praca biurowa)

 

Pracownicy socjalni

 

Anna Urban - Starszy specjalista pracy socjalnej

mgr Beata Falkiewicz – Specjalista pracy socjalnej
Magdalena Kaliszewska - Pracownik socjalny 

Pokój nr 9
tel. 76 8185 151 wewn. w poł. ton. 28
Czas pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7:30 do 15:30, w tym praca w terenie od 11:00 do 15:30; we wtorki 8:00 – 16:00 (praca biurowa) 

Teraz na stronie

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Najnowsze galerie

Znajdź na stronie